Договір публічної оферти – Liqpay

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Цей договір між ТОВ Складюса, далі за текстом – «Виконавець», та користувачем послугами інтернет-сайту skladusa.com, далі за текстом – «Замовник» є договором доручення на пакування, зберігання та відправку вантажів Замовника, далі по тексту – «Договір»

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Виконавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі послуг, вважається факт реєстрації Замовника на сайті Виконавця на умовах цього Договору.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Вантаж» – предмети, що належать Замовнику та підлягають пересиланню з території України;

* «Виконавець» – компанія, яка надає послуги, описані на Інтернет-сайті skladusa.com

* «Замовник» – фізична або юридична особа, що уклала з Виконавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір певних послуг з переліку, зазначених Замовником при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Виконавець зобов’язується оформити та передати Вантаж перевізнику для доставки за зазначеною Замовником адресою, а Замовник зобов’язується оплатити послугу за тарифом, вказаним на сайті skladusa.com.

Цей Договір регулює купівлю складських та логістичних послуг на сайті skladusa.com, в тому числі:

– добровільний вибір Замовником послуг на сайті skladusa.com;

– самостійне оформлення Замовником замовлення на сайті skladusa.com;

– оплата Замовником замовлення, оформленого на сайті skladusa.com;

– обробка і передача Вантажу перевізнику на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-яку наявну послугу, представлену на сайті skladusa.com.

4.2. Кожна послуга може бути замовлена в будь-якій кількості.

4.3. При неможливості надати замовлену послугу, Менеджер компанії зобов’язаний повідомити Замовника (по телефону або електронній пошті).

4.4 Замовник отримує можливість замовити послугу лише за попередньою оплатою.

Порядок оплати замовлення

За допомогою платіжного сервісу Liqpay, який дозволяє здійснювати моментальні платежі за допомогою мобільного телефону, інтернету і платіжних карт Visa та Mastercard.

5.1. Інструкція по оплаті за допомогою Liqpay:
……………………………..

5.2. При не надходженні коштів, Виконавець залишає за собою право анулювати замовлення.

Права та обов’язки сторін:

7.1. Виконавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Замовником умов цього договору.

7.2. Замовник зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлену послугу на умовах цього договору.

7.3. Замовник має право:

– оформити замовлення на сайті skladusa.com;

– вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:

– за зміст і правдивість інформації, наданої Замовником при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки Вантажу), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. ТОВ Складюса залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті skladusa.com

9.2. Інтернет-сайт skladusa.com створений для організації дистанційного продажу послуг через Інтернет.

9.3. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оплати і подальшого оформлення замовлення) Замовник надає Виконавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Замовником оформленого замовлення означає повну згоду Замовника з умовами договору публічної оферти

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу skladusa.com для попереднього перегляду послуг, для Замовника є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Замовник є конфіденційною. Інтернет-сайт skladusa.com використовує інформацію про Замовника виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Замовнику, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки Вантажу до складу перевізника, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.